Welcome to Ningbo Suita Filter Material Co., Ltd.

2013 nm ca cng ngh lc v tch Th gii c v thit b Trin lm Cng nghip FILTECH2013

2013 nm ca công ngh lc và tách Th gii c và thit b Trin lãm Công nghip FILTECH2013 


Hin th Thi gian: ngày 22 tháng 10 nm 2013 -24 ngày 
  
a im: Wiesbaden, Rhein-Main-Hallen 
  
Ban T chc: Filtech Trin lãm c 
  
Thi gian trin lãm: hai nm mt ln 
  
Thông tin: 
c Th gii lc và tách Công ngh & Thit b trin lãm ch là khía cnh chuyên nghip ca chau Âu v lc và tách các cuc trin lãm, trin lãm chuyên nghip tách lc v trin lãm quc t, là trin lãm quan trng nht ca ngành công nghip lc ca toàn cu, c t chc ln u tiên vào nm 1967, tip theo t chc hai nm mt ln, mi chng trình s trin lãm các lc tiên tin nht và tách bit công ngh và sn phm. FILTECH 2011 (lc quc t và công ngh tách trin lãm và hi ngh) là 22-ngày 24 tháng 3 nm 2011, c t chc ti Wiesbaden, c, trin lãm ca tng din tích 7.400 mét vuông. Trin lãm và khách tham quan ã có kinh nghim tng trng áng k, s lng các n v trin lãm tng 46% tr lên, thu hút tng cng 230 nhà trin lãm toàn cu; trng bày tng trng hn 38% trong s lng du khách, trong ó có trin lãm quc t trong tng s ng ky ngi xem khán gi chuyên nghip 56 %, c 44% ca cuc trin lãm a phng. Trin lãm d kin s có hn 250 doanh nghip ng ky. Nh s kin hàng u ca ngành công nghip trong lnh vc lc, trin lãm d kin s có hn 7.000 chuyên gia. 
  
Bi cnh th trng: 
Th trng lc toàn cu hin nay ang phát trin nhanh hn so vi tc tng trng GDP. Trong y t, bo v môi trng ngày càng quan trng ngày hôm nay, lc ã tr nên cc k quan trng trong các ng dng kh mui chng hn nh t l lc mt s nc ang tng lên theo cp s nhan. S ni lên ca công ngh lc s cho phép 50.000 công ty tích cc tham gia th trng toàn cu này rt ln. T nhiên c lc vào h thng ra quyt nh trong h thng ra quyt nh toàn cu c xem xét, và s phát trin nhanh chóng ca Trung Quc t s phát trin ca h thng ra quyt nh trên th gii có c nhng li ích ti a. 
  
Trin lãm: 
Mt lot các lc và tách thit b, thit b, si tng hp, thy tinh, si kim loi, polyester, polypropylene, nylon, polyvinyl alcohol và vi c bit khác, thiêu kt kim loi và các b lc, các mng khác nhau, day in, các sn phm day in li, day net máy móc, day rút cht, ph kin day v, thit b x ly b mt màn hình và nguyên liu, day li máy ph kin liên quan. Mt lot các lc và tách thit b, thit b, màng lc và các thit b lc màng; (vi lc, siêu lc, lc nano, thm thu ngc) và thit b, túi lc không khí phng tin truyn thông và b lc h tr và b thit b, thit b ch bin lc ( Tuck, úc b lc, ép, sn, vv); thit b lc không khí, thit b x ly nc thi, thit b lc nc, lc công nghip khác nhau và tách thit b ph tr và thit b lc, b lc, b lc, b lc, lc du, vv; thit b kim tra lc khác nhau, lc các dch v công ngh, t vn;