Welcome to Ningbo Suita Filter Material Co., Ltd.

Mt b lc HEPA l g v ti c cn n khng

Mt b lc HEPA là gì và tôi có cn nó không?
HEPA là vit tt ca " ht không khí hiu qu cao " . V c bn HEPA là mt loi b lc có th by mt s lng ln các ht rt nh mà máy hút bi khác ch n gin là s tái tun hoàn tr li vào không khí ca nhà bn. Có mt vài loi khác nhau ca các b lc HEPA có th làm cho s hiu bit kh nng ca b lc khó hiu ca bn .
cau tr li :
úng hay tuyt i B lc HEPA
úng hay tuyt i b lc HEPA phi vt qua mt th nghim c xem xét HEPA xng áng . B lc HEPA tht s s có mt s c gán cho h nu h có kh nng by ít nht là 99,97 phn trm ca các ht 0,3 micron. Nhng kt qu kim tra s c in trên các b lc . úng hay tuyt i b lc HEPA có th t hn so vi các b lc HEPA khác , nhng h phi thc hin ti mt tiêu chun nht nh nhn c s khác bit ca HEPA úng hay tuyt i .
Loi B lc HEPA
HEPA loi hoc nh các b lc HEPA có th c thc hin theo nhng cách tng t nh các b lc HEPA úng s tht và thm chí có th ging h . H không có áp ng các tiêu chun tng t nh các b lc HEPA úng hay tuyt i . H thng nm bt ch có 85 n 90 phn trm ca các ht và phn trm có th ri thm chí thp hn i vi các ht ca 1 micron và di ay. B lc HEPA loi r tin hn là b lc HEPA úng hay tuyt i .
Nói s khác bit
Tìm s và kim tra kt qu ni tip in trên b lc HEPA úng hay tuyt i . Hãy chc chn rng kt qu kim tra ti 0,3 micron là 99,97 phn trm hoc cao hn. Kích thc ca 0,3 micron là tiêu chun th nghim, bi vì hu ht các b lc s thc hin tt hn vi c các ht nh hn và ln hn. Kim tra li các kt qu kim tra ti 0,3 micron m bo b lc ca bn là mt HEPA úng hay tuyt i .
Ti sao Mua mt b lc HEPA
B lc HEPA by các ht nh có th gay ra vn cho ngi b d ng và nhng ngi khác vi vn sc khe . Gim hoc loi b nhng ht s làm cho không khí sch hn cho các c dan ca nhà bn. Quyt nh xem mt HEPA tht s là cn thit cho gia ình ca bn , hoc nu chim c mt s lng nh hn ca các ht là giá tr ngh giá trên chi phí lc .