Welcome to Ningbo Suita Filter Material Co., Ltd.

Suita LC THNG CO BO CH VI

Suita LC THÔNG CáO BáO CHí VI


website :
www.suitafilter.com
www.suitagroup.com
www.filtercloths.cn
Chúng tôi cung cp hiu qu cao và áng tin cy Filter Press vi Panel, ó là d dàng có sn trong các kích c khác nhau và kích thc. Chúng tôi ang tính trong b lc các nhà xut khu báo chí bng ni bt t n . Các b lc máy tính báo chí c sn xut t vi dt thoi và dt phng tin truyn thông không lc . Bng iu khin báo chí b lc ca chúng tôi c s dng rng rãi trong các ngành công nghip khác nhau nh dc phm , hóa cht, thc phm và ung, da vv
Các tính nng lc vi Báo chí
· Sn xut Filter Press PC . t dt và không dt phng tin truyn thông b lc .
· B lc Pcs báo . cho báo chí lc bng g , gang lc báo chí , PP b lc báo chí, K ngh ép lc , màng lc báo chí, vv
· i vi , mng Kích thc ( Square) : 12 "x 12" , 18 "x 18 " , 24 "x 24 " , 30 "x 30" , 32 " x 32 " , 36 "x 36" , 40 " x 40 " , 42 " x 42 " , 48 "x 48" và 60 " x 60 " inch.
· i vi , mng Kích thc ( tròn ) : 18 " Dia, 24 " Dia, 30 " Dia, 32 " Dia, 36 " Dia .


Filter Press vi ng dng
· Hóa cht
· Dc phm
· Thc phm & ung
· Pestisides & Nông Hóa cht thc vt
· Nhà máy Phan bón
· Thép và hp kim Industries
· Nc thi và nhà máy x ly kênh ào Suez ( ETP & STP)
· Gch Industries. vv